برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 700 نتیجه یافته شده در جستجوی ث*

ث

حرف چهارم است از حروف هجای عرب و حرف پنجم از هجای فارسی و صوت آن سین است آنگاه که زبان در میان دندانها درآرند. یا اصوت ثتای یونانی میان حرف ت و ج و نام آن ثاء است و چهاردهمین از حروف جُمًّل و آنرا به پانصد دارند و درحساب ترتیبی نماینده عدد پنج است و...

ثآدت

فربهی .

ثآلیل

ج ِ ثولول . آژخها. ازخها و آن را به هندی سه گویند. (غیاث اللغة). زگیلها. ثآلیل لسان ; درشتی هائی که بر بشره زبان است ....

ثا

این صورت در بعض اسماء امکنه چون مزید موخری آمده است و ظاهراً در یکی از زبانهای مجاور ایران معنی ناحیت یا زمین یا قریه یا شهر میداده است . مانند اکشوثا، باحسیثا، باعیناثا، باقسیاثا، براثا، تلقیاثا، توماثا، جبثا، جثا، جواثا، جوثا، حندوثا، خناثا، دبثا،دببثا،...

ثابور

(طور... جبل ...) نام کوه کوچکی بشام (فلسطین شمالی ) بالای ساحل راست اردن آنجا که آن نهر از دریاچه طبریه خارج میشود. ارتفاع آن از سطح دریا 561 گز است . و رجوع به تابور در قاموس کتاب مقدس شود....

ثاسلس

یکی از شاگردان برمانیدس طبیب یونانی است ....

ثافل اکبر

رجوع به ثافل اصغر شود.

ثالثة

تانیث ثالث . شصت یک ثانیه که آن نیز شصت یک دقیقه و دقیقه شصت یک ساعت است . نزد اهل هیئت و منجمان سدس عشرثانیه باشد چنانکه ثانیه سدس عشر دقیقه است . (کشاف اصطلاحات الفنون ). جزء شصت یک از ثانیه و ثالثه قسمت شود به شصت رابعه . ج ، ثوالث . از درجه ثالثة...

ثات

ناحیه ای به یمن منسوب به ذوثات . (مراصد). و از آنجاست ذوثات حمیری یکی از مهتران یمن . رجوع به ذوثات شود.

ثاسلوس

نام پدر ابقراط چهارم و نام پسر ابقراط طبیب یونانی معروف که او نیز پزشک بوده است . و رجوع به ثاسلس شود....

جستجوی بیشتر برای ث*

  جستجو در وب برای ث*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ث*
  جستجو در تصاویر برای ث*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ث*
  جستجو در فیلم ها برای ث*
  جستجو در لینکها برای ث*
  جستجو در اخبار برای ث*
  جستجو در دیکشنری برای ث*
  جستجو در لغتنامه فارسی برای ث*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ث*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی