برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 1 از 1 نتیجه یافته شده در جستجوی واحد حجم

واحد حجم

واحدی که برای سنجش گنج یا حجم اجسام به کار میرود. واحد حجم در دستگاه .S.T.M و .S.K.M متر مکعب (3m) است و آن مکعبی است که ابعادش (طول و عرض و ارتفاع ) یک متر باشد. رجوع به مترمکعب شود. از اضعاف آن کیلومتر مکعب (3mk) است که برابر است با 10003 متر یا هزار میلیون متر مکعب . رجوع به کیلومتر مکعب شود.
واحد حجم در دستگاه .S.G.C سانتیمتر مکعب و آن حجم مکعبی است به ابعاد یک سانتیمتر. رجوع به سانتیمتر مکعب شود. اجزای واحد حجم سلسله متری بانشانه های بین المللی آنها عبارتند از:
1 - دسیمتر مکعب (3md) که برابر است با 11000 متر مکعب . رجوع به دسیمتر و دسیمتر مکعب شود.
2 - سانتیمتر مکعب (3mc) که برابر است با11000000 مترمکعب . رجوع به سانتیمتر مکعب شود.
3 - میلیمتر مکعب (3mm) که برابر است با11000000000 متر مکعب . رجوع به میلیمتر مکعب شود.
واحدهای حجم در ایران کنونی عبارتند از: همان واحدهای حجم دستگاه متری . واحد حجم در ایران قدیم ارش مکعب و پای مکعب بوده است .
واحدهای حجم در انگلستان عبارتند از:
1- یارد مکعب که برابر است با 27 پای مکعب و مساوی است با 7645/0 متر مکعب . 2- گالن که برابر است با 545963/4 متر مکعب . 3- واحدهای حجم سلسله متری .
واحدهای حجم در آمریکا عبارتند از:
1- واحدهای حجم سلسله متری . 2- گالن امریکایی که برابر است با 78543/3 متر مکعب .
واحدهای حجم در ترکیه عبارتند از:
1- واحدهای حجم سلسله متری . 2- مترو که برابر است با 33/11 متر مکعب . 3- کیلو که برابر است با 27/35 متر مکعب .4- کیله که برابر است با100 واحد حجم .
واحدهای حجم در روسیه عبارتند از:
1- واحدهای حجم سلسله متری . 2- پای مکعب که برابر است با 0283/0 متر مکعب . واحدهای حجم ژاپن عبارتند از:
1- واحدهای حجم سلسله متری . 2- شاکو که برابر است با 01804/0 متر مکعب . 3- ککو که برابر است با 39/180 متر مکعب .
واحدهای حجم در چین عبارتند از:
1- واحدهای حجم سلسله متری . 2-چی که برابر است با 1/11متر مکعب . 3- پینگ که برابر است با 560 لیتر. 4- تو که برابر است با 11/1 متر مکعب .
واحدهای حجم در کلده و آشورعبارت بوده اند از:
1- لگ که برابر است با 546/0 متر مکعب . 2- کاب که برابر است با 187/2 متر مکعب . 3- کا که برابر است با 36/30 متر مکعب . 4- ایمر که برابر است با 83/393 متر مکعب .
واحدهای حجم در مصر قدیم عبارت بوده اند از:
1- هَن مقدس که برابر است با 522/4 متر مکعب . 2- ارش شاهی مکعب که برابر است با 704/144 متر مکعب . 3- تاما که برابر است با 352/72 متر مکعب .
واحدهای حجم در روم قدیم برای مایعات عبارت بوده اند از:
1- سیاتوس که برابر است با 046/0 متر مکعب . 2- همینا که برابر است با 274/0 متر مکعب . 3- کنژیوس که برابر است با 283/3 متر مکعب . 4- اورنا که برابر است با 132/13 متر مکعب . 5- آمفورا که برابر است با 2635/26 متر مکعب . 6- کولس که برابر با 27/525 مترمکعب . و این واحدها برای اجسام عبارت بوده اند از:
1- آستابولوم برابر با 068/0 متر مکعب . 2- همینا برابر با 274/0 متر مکعب . 3- مدیوس برابر با 754/8 مترمکعب واحدهای حجم در فرانسه قدیم عبارت بوده اند از:
1- پای مکعب که برابر است با 03428/0 متر مکعب . 2- تواز مکعب که برابر است با 4039/8 متر مکعب . 3- لیترن که برابر است با 813/0 متر مکعب . 4- بواسو پاریسی که برابر است با 01/13 متر مکعب . 5- استیه که برابر است با 12 بواسو. 6- مویی پاریسی که برابر است با 12 استیه .
واحدهای حجم در یونان قدیم برای مایعات عبارتند از:
1- سیاتس که برابر است با 046/0 متر مکعب . 2- کتیل که برابراست با 27/0 متر مکعب . 3- آمفورا که برابر است با 44/19 متر مکعب . 4- مترت که برابر است با 38/38 مترمکعب .
واحدهای حجم یهود در قدیم عبارتند از:
1- لگ که برابر است با 29/0 مترمکعب . 2- کاب که برابر است با 16/1 مترمکعب . 3- گمر که برابر است با 88/3 متر مکعب . 4- هَن که برابر است با 49/6 متر مکعب . 5- شومر که برابر است با 80/388 متر مکعب .

اشتباه تایپی این کلمه: ,hpn p[l

جستجوی بیشتر برای واحد حجم

  جستجو در وب برای واحد حجم
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای واحد حجم
  جستجو در تصاویر برای واحد حجم
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای واحد حجم
  جستجو در فیلم ها برای واحد حجم
  جستجو در لینکها برای واحد حجم
  جستجو در اخبار برای واحد حجم
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای واحد حجم

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  نهج البلاغه  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی