برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 2,453 نتیجه یافته شده در جستجوی ت*

ت

(حر.) چهارمین حرف از الفبای فارسی که در حساب ابجد برابر عدد 400 می باشد.

ت

(ضم .) ضمیر متصل شخصی ، دوم شخص مفرد. و آن بر دو گونه است : الف - اضافی : کتابت . ب - مفعولی : گفتمت .

تئاتر

(تَ) [ فر. ] (اِ.) = تیاتر. تآتر: 1 - اجرای زندة نمایشنامه . 2 - ساختمان یا تالاری که در آن نمایش اجرا شود، نمایش سرا. (فره ).

تأبی

(تَ أَ بّ) [ ع . ] 1 - (مص ل .) سرکشی کردن ، سرباز زدن . 2 - (اِمص .) سرکشی ، گردنکشی .

تأبید

(تَ) [ ع . ] (مص م .) جاوید کردن ، جاودانه کردن .

تأتی

(تَ أَ تّ) [ ع . ] (مص ل .) 1 - آماده شدن ، حاصل گشتن کار، دست دادن ، فراهم آمدن . 2 - رفق و نرمی کردن .

تأثر

(تَ أَ ثُّ) [ ع . ] (مص ل .) 1 - اندوهگین شدن . 2 - اثر پذیرفتن .

تأثل

(تَ أَ ثُّ) [ ع . ] (مص ل .) 1 - محکم و استوار شدن . 2 - بزرگ شدن .

تأثم

(ثَ أَ ثُّ) [ ع . ] (مص ل .) باز ایستادن از گناه ، توبه کردن .

تأثیر

(تَ) [ ع . ] (مص م .) 1 - اثر کردن . 2 - نفوذ کردن ج . تَأثیرات .

جستجوی بیشتر برای ت*

  جستجو در وب برای ت*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ت*
  جستجو در تصاویر برای ت*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ت*
  جستجو در فیلم ها برای ت*
  جستجو در لینکها برای ت*
  جستجو در اخبار برای ت*
  جستجو در دیکشنری برای ت*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ت*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی