برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 1,386 نتیجه یافته شده در جستجوی د*

د

(دِ) (ق .) (عا.) برای تأکید قبل یا بعد از فعل امر درآید: د برو، د زود باش ، نزن د.

د

(حر.) حرف دهم از الفبای فارسی که در حساب ابجد برابر با عدد 4 می باشد.

د.د.ت .

(دِ دِ تَ) [ فر. ] (اِ.) گرد سفید رنگ ، تقریباً بی بو و سمی که به عنوان حشره کش و آفت کش به کار می رود.

دأب

(دَ) [ ع . ] (اِ.) عادت ، خوی ، شأن .

داء

[ ع . ] (اِ.) 1 - بیماری ، مرض ، رنجوری . 2 - درد، رنج . ج . ادواء.

داء

[ ع . ] (اِ.) بیماری ، مرض .

داءالثعلب

(ءُ ثَّ لَ) [ ع . ] (اِمر.) بیماری ریزش موی سر.

دائرة البروج

(ئِ رَ تُ لْ بُ) [ ع . ] (اِمر.) مدار حرکت ظاهری خورشید و آن عبارت از دوازده بُرجی است که خورشید - از دید یک ناظرِ زمینی - هر ماه در یکی از آن ها قرار می گیرد.

دائرة العلوم

( ~. عُ) [ ع . ] (اِمر.) دانشنامه ، کتابی دربردارندة اطلاعاتی دربارة موضوعات مختلف علمی ، ادبی ، هنری که بیشتر به ترتیب الفبایی تنظیم می شود.

دائم الخمر

(ئِ مُ لú خَ) [ ع . ] (ص مر.) اَلْکُلی ، معتاد به شراب یا هر نوشابة الکلی دیگر.

جستجوی بیشتر برای د*

  جستجو در وب برای د*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای د*
  جستجو در تصاویر برای د*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای د*
  جستجو در فیلم ها برای د*
  جستجو در لینکها برای د*
  جستجو در اخبار برای د*
  جستجو در دیکشنری برای د*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای د*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی