برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 1,150 نتیجه یافته شده در جستجوی ر*

ر

(رِ) [ فر. ] (اِ.) دومین نت از نت های هفتگانة موسیقی غربی .

ر

(حر.) دوازدهمین حرف از الفبای فارسی که در حساب ابجد برابر با عدد 200 می باشد.

رأس

(رَ) [ ع . ] (اِ.) 1 - سر. 2 - بزرگ و مهترِ قوم . 3 - واحدی برای شمارش چهارپایان . 4 - بلندی ج . روؤس (رئوس ).

رأس الجدی

( ~ُ لْ ج َ دَ) [ ع . ] (اِمر.) بخشی از منطقة البروج به محاذات اول برج جدی . ورود خورشید به این منطقه برابر با اول زمستان است .

رأس السرطان

( ~ُ لْ سَ رَ) [ ع . ] (اِمر.) بخشی از منطقة البروج به محاذات اول برج سرطان . ورود خورشید به این منطقه ، اول تابستان است .

رأس المال

( ~ُ) [ ع . ] (اِمر.) اصل سرمایه ، مایه .

رؤساء

(رُ ؤَ) (اِ.) جِ رییس ، سران ، بزرگان ، مهتران .

رأفت

(رَ فَ) [ ع . رأفة ] (اِمص .) 1 - مهربانی . 2 - رحم ، ترحم .

رئوس

(رُ) [ ع . رُؤس ] (اِ.) جِ رأس . 1 - سرها. 2 - اصول .

رئوف

(رَ) [ ع . ] (ص .) = روؤف : مهربان ، مشفق .

جستجوی بیشتر برای ر*

  جستجو در وب برای ر*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ر*
  جستجو در تصاویر برای ر*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ر*
  جستجو در فیلم ها برای ر*
  جستجو در لینکها برای ر*
  جستجو در اخبار برای ر*
  جستجو در دیکشنری برای ر*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ر*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی