برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 1,213 نتیجه یافته شده در جستجوی ف*

ف

(حر.) بیست و سومین حرف از الفبای فارسی برابر با عدد 80 در حساب ابجد.

فؤاد

(فُ) [ ع . ] (اِ.) دل ، قلب ؛ ج . افئده .

فئتین

(فِ ئَ تَ) [ ع . ] (اِ. تثنیة فئه ) 1 - دو گروه ، دو دسته . 2 - دو دسته از لشکریان .

فأس

(فَ) [ ع . ] (اِ.) تبر، تیشه .

فئه

(فِ ئَ یا ئِ) [ ع . فئة ] (اِ.) 1 - گروه ، دسته . 2 - دسته ای از لشکریان .

فئودال

(فِ ئُ) [ فر. ] (ص .) مالک ، دارندة زمین های بسیار.

فئودالیته

(فِ ئُ تِ) [ فر. ] (اِ.) حکومت ملوک الطوایفی ، نوعی حکومت که زمین داران بزرگ قدرت را در دست دارند.

فئودالیسم

(فِ ئُ) [ فر. ] (اِ.) نک فئودالیته .

فا

[ فر. ] (اِ.) نت چهارم از هفت نت موسیقی .

فا

(حراض .) 1 - با، به . 2 - به طرفِ، به سوی .

جستجوی بیشتر برای ف*

  جستجو در وب برای ف*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ف*
  جستجو در تصاویر برای ف*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ف*
  جستجو در فیلم ها برای ف*
  جستجو در لینکها برای ف*
  جستجو در اخبار برای ف*
  جستجو در دیکشنری برای ف*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ف*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی