برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب بخور کردن

محمدبن سیرین گوید: بخور کردن به خواب مال است از مردی بزرگوار، اگر بیند از بوهای خوش چیزی بخور کرد، دلیل که به قدر آن از مردی مال حاصل شود. جابر مغربی گوید: بخوری کمه خوشبوی بود بیننده را خیر و منفعت بیشتر است. اگر بخور خوشبوی نبود، خداوند خواب را تاویلش به خلاف این است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: تاویل بخور کردن بر سه وجه است. اول: مال بسیار، دوم: عیش خوش، سوم: نام نیکو

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب بخور کردن


جستجوی بیشتر برای بخور کردن

  جستجو در وب برای بخور کردن
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای بخور کردن
  جستجو در تصاویر برای بخور کردن
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای بخور کردن
  جستجو در فیلم ها برای بخور کردن
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای بخور کردن

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی