برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب بُرد

محمدبن سیرین گوید: بهترین جامه ها بُرد است. اگر به خواب دید که برد از پنبه است و به گونه سبز و سفیداست یا جامه نو از برد پوشیده بود، دلیل که فراخی نعمت یابد و به قدر آن که جامه نیک است آن را خیر و منفعت رسد و اگر بیند جامه تنگ داشت و به گونه سیاه و کبود بود، تاویلش به خلاف این است. ابراهیم کرمانی گوید: برد فروش مردی است که دین را به دنیا اختیار کرده باشد، خاصه چون برد از پنبه بود. اگر بیند در وی ابریشم است، دلیل که هم طالب دین است و هم طالب دنیا.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب بُرد


جستجوی بیشتر برای بُرد

  جستجو در وب برای بُرد
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای بُرد
  جستجو در تصاویر برای بُرد
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای بُرد
  جستجو در فیلم ها برای بُرد
  جستجو در دیکشنری برای بُرد
  جستجو در لغتنامه فارسی برای بُرد
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای بُرد

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی