برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب برجستن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند از جائی به جائی می جست، دلیل که حال او بگردد. اگر بیند به جای دوری جست، دلیل که به سفر رود. اگر بیند در وقت جستن عصا در دست داشت، دلیل که اعتماد وی بر مردی قوی بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند از جائی بیرون جست، دلیل که از حال بد به حال نیک برگردد. اگر بیند به هر جائی که می خواهد می جست، دلیل است بر قوت و توانائی وی. جابر مغربی گوید: اگر بیند از جائی پاکیزه بجست، دلیل که ازحال فساد به حال صلاح آید. اگر به خلاف بیند از صلاح به فساد آید.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب برجستن


جستجوی بیشتر برای برجستن

  جستجو در وب برای برجستن
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای برجستن
  جستجو در تصاویر برای برجستن
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای برجستن
  جستجو در فیلم ها برای برجستن
  جستجو در دیکشنری برای برجستن
  جستجو در لغتنامه فارسی برای برجستن
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای برجستن

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی