برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب برق

محمدبن سیرین گوید: برق در خواب خزانه دار پادشاه است و بعضی از معبران گفته اند: برق، وعده کردن پادشاه است به بدی و مرد طماع را به طمع وی. اگر بیند برق را از هوا یا از ابر برگرفت، دلیل که کاری کند که در ان خیر بود. اگر بیند برق همی درخشید، دلیل که در آن سال نعمت فراخ بود، خاصه که با برق باد آهسته است. حضرت امام جعفر صادق فرمایدک برق درخواب بر پنج وجه است. اول: خزانه دار پادشاه. دوم: وعده بد. سوم: خیر. چهارم: رحمت. پنجم: راه راست.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب برق


جستجوی بیشتر برای برق

  جستجو در وب برای برق
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای برق
  جستجو در تصاویر برای برق
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای برق
  جستجو در فیلم ها برای برق
  جستجو در دیکشنری برای برق
  جستجو در لغتنامه فارسی برای برق
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای برق

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی