برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب آبنوس

محمد بن سیرین گوید: دیدن آبنوس در خواب، مردی بود ک در کار خویش سخت و محکم، اما توانگر و بخیل بود و از وی چیزی به کس نرسد.ابراهیم کرمانی گوید: آبنوس در خواب، زنی بود هم بر این صنعت که یاد کرده شد.حضرت امام جعفر صادق فرماید: آبنوس در خواب، کسی باشد هم بر این صفت که ذکر شد.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب آبنوس


جستجوی بیشتر برای آبنوس

  جستجو در وب برای آبنوس
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای آبنوس
  جستجو در تصاویر برای آبنوس
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای آبنوس
  جستجو در فیلم ها برای آبنوس
  جستجو در دیکشنری برای آبنوس
  جستجو در لغتنامه فارسی برای آبنوس
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای آبنوس

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی