برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب آبله

محمد بن سیرین گوید: آبله درخواب زیان مال بود. اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود.ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن مال حرام حاصل شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: آبله به تن دیدن بر پنج وجه بود: اول: زیادتی مال، دوم: زن خواهد، سوم: پسرش آید، چهارم: حاجت روا شدن، پنچم: از ترس و بیم ایمن شود، چون ابله سفید.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب آبله


جستجوی بیشتر برای آبله

  جستجو در وب برای آبله
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای آبله
  جستجو در تصاویر برای آبله
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای آبله
  جستجو در فیلم ها برای آبله
  جستجو در دیکشنری برای آبله
  جستجو در لغتنامه فارسی برای آبله
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای آبله

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی