برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب آتش دان

محمد بن سیرین گوید: آتش دان به خواب، زنی بود که خدمت خانه کند، اما اگر آن آتش دان آهنین بود، دلیل کند که آن زن از خویشان اهل آن خانه بود و اگر آتش دان چوبین است، دلل کند که آن زن از خویشان اهل آن خانه نبود و از اهل نفاق بود. اگر آتش دان از گل است، دلیل کند که آن زن از اهل گردنکشان باشد، و از مشرکان نیز بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن آتش دان به خواب بر دو وجه است: اول: زن خادمه، دوم: کنیزک.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب آتش دان


جستجوی بیشتر برای آتش دان

  جستجو در وب برای آتش دان
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای آتش دان
  جستجو در تصاویر برای آتش دان
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای آتش دان
  جستجو در فیلم ها برای آتش دان
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای آتش دان

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی