برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب بوم

به خواب دیدن، مردی دزدِ نابکارِ مفسد است و حسود. اگر بیند با بوم جنگ می کرد، دلیل که اور از با مردی جنگ و خصومت افتد و دیگر به همه حال دیدن بوم نیکو نباشد. جابرمغربی گوید: اگر بیند بومی داشت یا کسی به وی داد، دلیل که مردی دزد را قهر کرد. اگربیند گوشت بوم میخورد. دلیل که به قدر آن گوشت، مال از مردی دزد بخورد. اگر بیند که بچه بوم داشت، دلیل که غلام کوچک دزد یا شاگرد از دزد او را حاصل شود.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب بوم


جستجوی بیشتر برای بوم

  جستجو در وب برای بوم
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای بوم
  جستجو در تصاویر برای بوم
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای بوم
  جستجو در فیلم ها برای بوم
  جستجو در دیکشنری برای بوم
  جستجو در لغتنامه فارسی برای بوم
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای بوم

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی