برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب بِهْ

بدان که استادان این فن در تاویل به در خواب دیدن، خلاف است. بعضی گویند: مهتری و بزرگی یابد و از آن خیر و منفعت بیند و ثنای نیکو شنود، و بعضی گویند که فرزند باشد و بعضی گویند بیماری است. و آن که حکم بیماری کرد، چنین گویدکه: آن چون به گونه زرد است، دلیل بر بیماری کند و آن که گفت سفری دراز است، با رنج ت بدان معنی که گفت جبرئیل آدم را، در وقت بیرون آمدن از بهشت به وی داد و حکم به سفر دراز با غم و اندوه ورنج، از این رو است که سفر آدم از بهشت به دنیا بود، با معنی که گفتند: چون آدم (ع) بدنیا آمد، از خوردن آن به. منی زیاد شد، لاجرم از وی چندین فرزندان بوجود آمدند و آنان که گفتند از مهتری بزرگ منفعت بیند یا ثنای نیکو، بدان معنی گفتند که دهنده آن جبرئیل (ع) است و ستاننده آن آدم و بوی خوش آن ثنای نیکو است و چنان دانید که هر خوابی که استادان تعبیر آن کرده اند، از گزاف نگفته اند. ابراهیم کرمانی گوید: به در خواب دیدن بیماری است. خواه که به وقت و خواه بی وقت بود. اگر به گونه زردتر است، بیماری صعب تر است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن به در خواب چون به وقت خود بود و به گون سبز بود، به تاویل فرزند است و چون به در وقت خود بیند و به گونه زرد بود بیماری است.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب بِهْ


جستجوی بیشتر برای بِهْ

  جستجو در وب برای بِهْ
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای بِهْ
  جستجو در تصاویر برای بِهْ
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای بِهْ
  جستجو در فیلم ها برای بِهْ
  جستجو در دیکشنری برای بِهْ
  جستجو در لغتنامه فارسی برای بِهْ
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای بِهْ

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی