برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب آرد بیز

ابراهیم کرمانی گوید: آرد بیز به خواب، مردی بود که در میان دوستان و خویشان همی گردد. محمد بن سیرین گوید: ارد بیز به خواب زنی بود فضول، یا خادمی بود. اگر بیند که آرد بیز بزرگ نو فرا گرفت، یاکسی به وی داد، دلیل کند که زنی یاخادمی، چنانکه گفتیم، خدمتکار و دوست وی گردد و بعضی از معبران گویند: مردی مصلح که در خدمت او مقیم بود و دوست وی شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: آرد بیز درخواب بر چهار وجه بود: اول: مردی مصلح، دوم: زنی فضول، سوم: خادم، چهارم: منفعت اندک.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب آرد بیز


جستجوی بیشتر برای آرد بیز

  جستجو در وب برای آرد بیز
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای آرد بیز
  جستجو در تصاویر برای آرد بیز
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای آرد بیز
  جستجو در فیلم ها برای آرد بیز
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای آرد بیز

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی