برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب آرد

دلیل است بر مال و نعمت حلال که بی رنج بدو رسد.حضرت دانیال گوید: اگر بیند که آرد چون برف از هوا می آید، دلیل است که به قدر آن مال و نعمت حلال او را حاصل گردد، از آنجا که امید ندارد.محمد بن سیرین گوید: آرد جو ، به تاویل درستی دین بود، و آرد گندم، مالی بود از تجار وبسیار فایده بود، و آرد کاورس مال اندک بود که حاصل شود.جابرمغربی گوید: آرد فروش به خواب دیدن، مردی باشد که دین خویش را به دنیا آورده بود.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب آرد


جستجوی بیشتر برای آرد

  جستجو در وب برای آرد
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای آرد
  جستجو در تصاویر برای آرد
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای آرد
  جستجو در فیلم ها برای آرد
  جستجو در دیکشنری برای آرد
  جستجو در لغتنامه فارسی برای آرد
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای آرد

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی