برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب آتشکده

محمدبن سیرین گوید: آتشکده به خواب، جایگاه مکرره بود.ابراهیم کرمانی گوید: آتشکده جایگاه مردم احمق و خالی بود. اگر بیند که در آتشکده رفت و از آنجا چیزی به وی رسید، دلیل کند که آن مقدار مذلت و خواری به وی رسد، لیکن از بدی برهد و سرانجام پشیمانی خورد.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب آتشکده


جستجوی بیشتر برای آتشکده

  جستجو در وب برای آتشکده
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای آتشکده
  جستجو در تصاویر برای آتشکده
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای آتشکده
  جستجو در فیلم ها برای آتشکده
  جستجو در دیکشنری برای آتشکده
  جستجو در لغتنامه فارسی برای آتشکده
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای آتشکده

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی