برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب آزاد شدن

حضرت دانیال گوید: اگر کسی بیند که آزاد شد، یا کسی او را آزاد کرد، دلیل کند که اگر بیمار بود، شفا یابد و اگر وام دار بود، وامش گذارده شود و اگر حج نکرده باشد، بگذارد و اگر بنده بود، آزاد شود و اگر گناهکار بود، توبه کند و اگر غمگین بود شادمان شود و از غم فرج یابد و اگر عبوس بود، خلاص یابد. و علی الجمله آزادی درخواب به غایت نیکو و پسندیده است.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب آزاد شدن


جستجوی بیشتر برای آزاد شدن

  جستجو در وب برای آزاد شدن
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای آزاد شدن
  جستجو در تصاویر برای آزاد شدن
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای آزاد شدن
  جستجو در فیلم ها برای آزاد شدن
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای آزاد شدن

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی