برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب آروغ

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که درخواب آروغ برمی آورد، دلیل بود که سخنی بگوید که او را از آن حرمتی بود. اگر بیند که با آروغ طعامی بود و از گلویش بیرون آمد، دلیل کند که اجلش نزدیک بود. محمد بن سیرین گوید: اگر دید که آروغ ترش و ناخوش برآورد، دلیل کند که سخنی گوید که از ان مضرت و خطر بیند، و اگر دید که آروغ همچون دود برآورد، دلیل کند که بی هنگام سخنی گوید، که از آن او را عیب گویند و ملامت کنند و سرانجام از آن پشمیانی خورد.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب آروغ


جستجوی بیشتر برای آروغ

  جستجو در وب برای آروغ
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای آروغ
  جستجو در تصاویر برای آروغ
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای آروغ
  جستجو در فیلم ها برای آروغ
  جستجو در دیکشنری برای آروغ
  جستجو در لغتنامه فارسی برای آروغ
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای آروغ

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی