برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب آسیابان

آسیابان در خواب، کسی بود که روزیِ اهل خانه به سبب آن بود که می گردد و چیزی به دست می آورد، تا اهل آن خانه بدان تعیش کنند. محمد بن سیرین گوید: دیدن آسیابان در خواب به تاویل، مردی بود که مردم را دردست ا و روزی بود و چون آسیابان جوان بود، به تاویل نیکو باشد و اگر بیند که آسیاب به خر میگردد یا با شتر، و آردِ نیکو فرو می آید، دلیل بود که آسیابان را دولت و اقبال بود. اگر به وقت گردیدن، آسیابان بانگِ سنگِ آسیاب بشنود، کار وی قوی گردد.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب آسیابان


جستجوی بیشتر برای آسیابان

  جستجو در وب برای آسیابان
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای آسیابان
  جستجو در تصاویر برای آسیابان
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای آسیابان
  جستجو در فیلم ها برای آسیابان
  جستجو در دیکشنری برای آسیابان
  جستجو در لغتنامه فارسی برای آسیابان
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای آسیابان

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی