برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب آغوش گرفتن

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند که معروفی را در آغوش گرفت، دلیل کند که اگر آن کس مستوره بود و مصلح، از وی چیز دین یابد. اگر بیند که کودکی را در آغوش گرفت، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود. اگر دید که شتری را در آغوش گرفت، دلیل بود که با دشمن صلح کند.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب آغوش گرفتن


جستجوی بیشتر برای آغوش گرفتن

  جستجو در وب برای آغوش گرفتن
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای آغوش گرفتن
  جستجو در تصاویر برای آغوش گرفتن
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای آغوش گرفتن
  جستجو در فیلم ها برای آغوش گرفتن
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای آغوش گرفتن

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی