برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب آلو سرخ

محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب آلوسرخ و سیاه را به وقت خود بیند، دلیل بر مال و خواسته بود و آلوی زرد، دلیل بیماری است. اگر بیند که آلوی زرد یا سرخ و سیاه که به طعم شرین بود فراگرفت، یا کسی بدو داد و بخورد، دلیل که به قدر آن مال و خواسته بیابد. اگر بیند آلوی زرد خورد و وقت آن نبود، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت و خصومت بود اگر به طعم ترش بهتر بود.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب آلو سرخ


جستجوی بیشتر برای آلو سرخ

  جستجو در وب برای آلو سرخ
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای آلو سرخ
  جستجو در تصاویر برای آلو سرخ
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای آلو سرخ
  جستجو در فیلم ها برای آلو سرخ
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای آلو سرخ

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی