برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب آفتابه

محمدبن سیرین گوید: آفتابه در خواب، زن خادمه بود، یا کنیزک، که چراغ خانه بدو تسلیم کنند. بعضی از معبران گفته اند: آفتابه خادمه قومی بود، که آن قوم به طاعت او گردند و از معصیت پرهیز کنند. اگر بیند که آفتابه نو داشت، یا کسی بدو داد، دلیل کند که وی خادمه یا کنیزکی حاصل شود. اگر بیند ک آفتابه بشکست، دلیل بود که خادمه یا کنیزک بیمار گردد و یا بمیرد. اگر بیند که آفتابه او ضایع گردد، دلیل که خادمه یاکنیزک وی بگرزید، یا از او جدا شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: آفتابه در خواب بر نه وجه بود. اول: زن، دوم: خادم، سوم: کنیزک، چهارم: قوام، پنجم: تن، ششم: عمر زیاد، هفتم: مال و نعمت، هشتم: خیر و برکت، نهم. راحت زنان.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب آفتابه


جستجوی بیشتر برای آفتابه

  جستجو در وب برای آفتابه
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای آفتابه
  جستجو در تصاویر برای آفتابه
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای آفتابه
  جستجو در فیلم ها برای آفتابه
  جستجو در دیکشنری برای آفتابه
  جستجو در لغتنامه فارسی برای آفتابه
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای آفتابه

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی