برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب آواز

محمد بن سیرین گوید: آواز مرد درخواب، چون بلند بود، دلیل کند که در میان مردم بزرگی یابد. اگر کسی بیند که آوازش بلند گشته بود، دلیل کند بر قدر بلندی آواز، نامش بلند گردد. اگر بیند که آوازش ضعیف گشته، دلیل که بانگ و نامش ضعیف شود، چنانکه کس یاد او نکند. ابراهیم کرمانی گوید: بلندی آواز مردمان را دلیل بر شرف و بلندی نام کند، اما بلندی آواز زنان در خواب، نیکو نباشد و به خلاف آواز مردمان بود بسیاری.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب آواز


جستجوی بیشتر برای آواز

  جستجو در وب برای آواز
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای آواز
  جستجو در تصاویر برای آواز
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای آواز
  جستجو در فیلم ها برای آواز
  جستجو در دیکشنری برای آواز
  جستجو در لغتنامه فارسی برای آواز
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای آواز

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی