برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب آیینه

محمد بن سیرین گوید: آیینه در خواب جاه و ولایت بود. اگر بیند که آیینه به کسی داد، دلیل کند ه مال و متاع خویش پیش کسی نهد. اگر بیند که در آیینه سیمین نگاه می کرد، دلیل که ازحرمت و جاه خویش کراهت بیند، زیرا که معبران آیینه سیمین رامکروه بینند و دانند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر مردمی در آیینه آهنین همی نگرد، دلیل بود که اگر زن وی حامله بود، پسر آورد که به همه چیزها مانند پدر بود. اگر زن بیند که در آیینه می نگریست و آبستن بود، دلیل که دختری آورد که به همه چیزها مانند مادر بود و اگر زن آبستن نباشد، دلیل است شوهر او را طلاق دهد و زن دیگر بخواهد و آن زن شوهری دیگر کند. اگر پسر بیند که در آیینه نظر می کرد، دلیل است او را برادری آید و اگر دختری نگاه کند، وی را خواهر آید و اگر پادشاه یا عاملی نکاه کند،معزول شود و ولایت از دست او برود و کسی دیگر به جای او نشیند. جابر مغربی گوید: روی نیکو در خواب،اگر در آیینه دید، چون معروف بود پادشاه بود واگر معروف نباشد، تاویل نیک و بدهر چه دیده باشد به ایینه باز گردد.حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن آیینه به خواب شش وجه بود. اول: زن، دوم: پسر، سوم: جاه و فرمان، چهارم: یار و دوست، پنجم: انباز، ششم: کار روشن. اگر مردی غریب آیینه در خواب بیند، دلیل که زن خواهد و بزرگی یابد و اگر دختر بیند دلیل است شوهر خواهد و بر شوهر عزیز و گرامی بود. اگر بیند که مردی مجهول آیینه بدو داد و در وی نگریست، دلیل کند که به دیدن دوست غائب، شادمان شود.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب آیینه


جستجوی بیشتر برای آیینه

  جستجو در وب برای آیینه
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای آیینه
  جستجو در تصاویر برای آیینه
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای آیینه
  جستجو در فیلم ها برای آیینه
  جستجو در دیکشنری برای آیینه
  جستجو در لغتنامه فارسی برای آیینه
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای آیینه

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی