برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب ابریشم

محمد بن سیرین گوید: ابریشم در خواب چون بیند، دلیل است بر منفعت. اگر زرد بود، دلیل بیماری بود، دیدن ابریشم پخته در خواب بهتر از خام بود. اگر بیند که ابریشم او ضایع شد، دلیل زیان بود. اگر ابریشم سفید بیند، دلیل است بر منفعت و دیدن جامه ابریشم به خواب، مردان را دلیل کراهت بود و زان را نیکو.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب ابریشم


جستجوی بیشتر برای ابریشم

  جستجو در وب برای ابریشم
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ابریشم
  جستجو در تصاویر برای ابریشم
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ابریشم
  جستجو در فیلم ها برای ابریشم
  جستجو در دیکشنری برای ابریشم
  جستجو در لغتنامه فارسی برای ابریشم
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ابریشم

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی