برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب ارزیر

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که ارزیر بسیار به دست داشت، دلیل که بر قدر آن، وی را چیزی از متاع دنیا حاصل گردد. اگر بیند کاسه و طبق و مانند این داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که قدر آن، وی را خدمتکار و چاکر بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که ارزیر همی گداخت، دلیل بود که در زبان مردم افتد به بدی. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ارزیر در خواب سه وجه بود. اول: منفعت، دوم: خدمتکار، سوم: متاع خانه.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب ارزیر


جستجوی بیشتر برای ارزیر

  جستجو در وب برای ارزیر
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ارزیر
  جستجو در تصاویر برای ارزیر
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ارزیر
  جستجو در فیلم ها برای ارزیر
  جستجو در دیکشنری برای ارزیر
  جستجو در لغتنامه فارسی برای ارزیر
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ارزیر

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی