برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب اسپندان

ابراهیم کرمانی گوید: اگر اسپندان دید، دلیل غم بود. اگر بیند اسپندان همی خورد، دلیل که به قدر آن وی را غم و اندوه رسد. اگر بیند کسی اسپندان بدو داد، دلیل که غمی از آن کس بر دل وی حاصل شود. اگر دید او اسپندان به کسی داد، غمی از او بر دل وی حاصل گردد. اسماعیل بن اشعث گوید: اگر اسپندان داشت، لکن نخورد یا به کسی داد، یا از خانه بیرون افکند، دلیل که او را غم و اندوه کمتر بود.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب اسپندان


جستجوی بیشتر برای اسپندان

  جستجو در وب برای اسپندان
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای اسپندان
  جستجو در تصاویر برای اسپندان
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای اسپندان
  جستجو در فیلم ها برای اسپندان
  جستجو در دیکشنری برای اسپندان
  جستجو در لغتنامه فارسی برای اسپندان
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای اسپندان

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی