برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب آبدستان

محمد بن سیرین گوید: آبدستان در خواب خزینه دار و صاحب تدبیر بود که دخل و خرج در دست ا و بود، اگر بیند که پادشاهی آبدستان به وی داد دلیل کند که خزینه دار و مدیر پادشاه بود و اگر او ره کسی دهد هم، بر این قیاس بود.ابراهیم کرمانی گوید: آبدستان درخواب، خامم بود. و اگر بیند که آبدستان او بشکست یا ضایع شد، دلیل کند که زن از وی جدا گردد یا بمیرد. و اگر بیند که از آبدستان آب همی خورد، دلیل کند که وی فرزندی حاصل شود خاصه، که آب را صافی بیند و خوش طعم. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن آبدستان در خواب بر پنج وجه بود: اول: خادم، دوم: خزینه، سوم: مدیر کار، چهارم: فرزند، پنجم: روزی اندک از جایی که امید ندارد.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب آبدستان


جستجوی بیشتر برای آبدستان

  جستجو در وب برای آبدستان
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای آبدستان
  جستجو در تصاویر برای آبدستان
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای آبدستان
  جستجو در فیلم ها برای آبدستان
  جستجو در دیکشنری برای آبدستان
  جستجو در لغتنامه فارسی برای آبدستان
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای آبدستان

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی