برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب استغفار

بدان که استغفار کردن اَسْتَغْفِرُالله بود به معنی آمرزش خواست از خدای عزوجل. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که در خواب استغفار می کرد، دلیل است ایزد بر او مال و فرزندان ارزانی دارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: استغفار کردن درخواب چهار وجه بود. اول: مال، دوم: فرزند، سوم: آمرزش از حق تعالی، چهارم: توبه کردن از گناهان.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب استغفار


جستجوی بیشتر برای استغفار

  جستجو در وب برای استغفار
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای استغفار
  جستجو در تصاویر برای استغفار
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای استغفار
  جستجو در فیلم ها برای استغفار
  جستجو در دیکشنری برای استغفار
  جستجو در لغتنامه فارسی برای استغفار
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای استغفار

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی