برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب استخوان

محمدبن سیرین گوید: استخوان در خواب، مالی بود که مردم بدان معیشت کنند. اگر بیند که استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود، دلیل بود که بر قدر آن گوشت خیر و مال یابد. اگر بیند که بی گوشت بود، دلیل کند که اندکی خیر بدو رسد. اگر بیند که او به کسی استخوان داد، دلیل که از او بدان کس خیر رسد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند کمه استخوان کسی را که شکسته بود می بست، دلیل کند که بزرگی و صنعتهای گوناگون یابد و کردار نیک کند و بعضی از معبران گفته اند: کار بینوائی از او به نوا گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن استخوان به خواب هفت وجه بود. اول: امل و مال، دوم: خویشان، سوم: فرزند، چهارم: قیم خانه، پنجم: مال، ششم: برادران، هفتم: یار و انباز بود.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب استخوان


جستجوی بیشتر برای استخوان

  جستجو در وب برای استخوان
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای استخوان
  جستجو در تصاویر برای استخوان
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای استخوان
  جستجو در فیلم ها برای استخوان
  جستجو در دیکشنری برای استخوان
  جستجو در لغتنامه فارسی برای استخوان
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای استخوان

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی