برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب اسفناج

محمدبن سیرین گوید: دیدن اسفناج در خواب، دلیل غم و اندیشه بود و خوردن وی، دلیل بر مضرت و نقصان مال بود و اما اگر بیند به گوشت پخته بود و روغن و از او همی خورد، دلیل و منفعت کند بر قدر آن چه خورده بود.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب اسفناج


جستجوی بیشتر برای اسفناج

  جستجو در وب برای اسفناج
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای اسفناج
  جستجو در تصاویر برای اسفناج
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای اسفناج
  جستجو در فیلم ها برای اسفناج
  جستجو در دیکشنری برای اسفناج
  جستجو در لغتنامه فارسی برای اسفناج
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای اسفناج

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی