برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب اسطرلاب

ابراهیم کرمانی گوید: اسطرلاب در خواب به تاویل، اصحاب سلطان بود و مهتر بزرگ، اگر بیند که اسطرلاب داشت یا از کسی بخرد یا کسی بدو داد، دلیل که از اصحاب سلطان گردد و مهتر قومی. اگر بیند که اسطرلاب او ضایع گردید یا بشکست، دلیل کند که جاه و منزلتش نقصان یابد. جابر مغربی گوید: اگر بیند در اسطرلاب به آفتاب نگاه می کرد، دلیل است به شغل سلطان یا به شغل امیران وی مشغول شود و از ایشان خیر و منفعت بیند و بعضی از معبران گفته اند: اسطرلاب در خواب مردی بود که وی را اثباتی نباشد و بر کارها پاینده بود.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب اسطرلاب


جستجوی بیشتر برای اسطرلاب

  جستجو در وب برای اسطرلاب
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای اسطرلاب
  جستجو در تصاویر برای اسطرلاب
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای اسطرلاب
  جستجو در فیلم ها برای اسطرلاب
  جستجو در دیکشنری برای اسطرلاب
  جستجو در لغتنامه فارسی برای اسطرلاب
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای اسطرلاب

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی