برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب اشگ

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید اشگ سرد از چشم او همی بارید، دلیل که شادی و خرمی یابد. اگر بینداشگ بارید، دلیل که غمگین و دردمند شود. اگر بیند که بی گریه اشگ به روی او بود، دلیل که وی را به سخن طعنه زنند. اگر بیند که در چشم وی به جای اشگ گرد و خاک جمع شده بود، دلیل که به قدر آن مالی حلال بی رنج بدو رسد.اگر دید اشگ به روی او فرودآمد، دلیل که مال خویش را هزینه کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: در خواب دیدن اشگ که از چشم برآید بر سه وجه بود، اول: شادی و خرمی، دوم: غم و اندوه، سوم: نعمت بود.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب اشگ


جستجوی بیشتر برای اشگ

  جستجو در وب برای اشگ
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای اشگ
  جستجو در تصاویر برای اشگ
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای اشگ
  جستجو در فیلم ها برای اشگ
  جستجو در دیکشنری برای اشگ
  جستجو در لغتنامه فارسی برای اشگ
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای اشگ

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی