برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب اشترمرغ

محمدبن سیرین گوید: اشترمرغ در خواب مرد بیابانی بود. اگر اشترمرغ ماده بود زن بیابانی بود. اگر بیند اشترمرغ ماده گرفت، یا کسی بدو داد،دلیل که زنی بدین صفت که گفتم بخواهد یاکنیزک بخرد. اگر بیند بر اشترمرغ نشسته بود، دلیل که به سفر بیابان رود و بعضی از معبران گفته اند که بر مردی بیابان نشین غالب شود و به کاری بزرگ رسد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند اشترمرغ رابکشت، دلیل که بر مردی بیابانی دست یابد و او را قهر کند. اگر بیند در خانه اشترمرغ با پر یا استخوان او داشت، دلیل که از مردی بیابانی او را مالی حاصل شود. اگردید که بچه اشترمرغ داشت، دلیل که فرزند مرد بیابانی او را حاصل شود. جابر مغربی گوید: اگر دید بااشتر مرغ بنشست و آن اشترمرغ او رامطیع بود و او را در هوا برد و دیگر باره از هوابه زمین آمد، دلیل که با مردی بیابان به سفر رود و بازآید با سود بسیار. اگر به خلاف این بیند بد بود.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب اشترمرغ


جستجوی بیشتر برای اشترمرغ

  جستجو در وب برای اشترمرغ
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای اشترمرغ
  جستجو در تصاویر برای اشترمرغ
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای اشترمرغ
  جستجو در فیلم ها برای اشترمرغ
  جستجو در دیکشنری برای اشترمرغ
  جستجو در لغتنامه فارسی برای اشترمرغ
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای اشترمرغ

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی