برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب اشترغاز

محمد بن سیرین گوید: دیدن اشترغاز به خواب، دلیل غم و اندوه بود. اگر بیند اشترغاز فراگرفت، یا کسی بدو داد و از او همی خورد، دلیل که به قدر آن غم و اندوه خورد. اگر دید وی آن را به کسی داد یا بفروخت، دلیل که از غم و اندوه رسته شود. اگر بیند اشترغاز داشت و بخورد، دلیل که آن کس از بهر آن اندوهگین شود.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب اشترغاز


جستجوی بیشتر برای اشترغاز

  جستجو در وب برای اشترغاز
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای اشترغاز
  جستجو در تصاویر برای اشترغاز
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای اشترغاز
  جستجو در فیلم ها برای اشترغاز
  جستجو در دیکشنری برای اشترغاز
  جستجو در لغتنامه فارسی برای اشترغاز
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای اشترغاز

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی