برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب اصلع

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی طاس به خواب بیند بر سر او موی رسته بود، دلیل که او را مالی اندک حاصل شود. اگر دید او طاس شد، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اما اگر زنی بیند طاس شود، دلیل که در زینت و آرایش نقصان پذیرد. ابراهیم کرمانی گوید: اصلع دیدن به خواب بازرگان را فائده بود و پیشه کار را کسب و صناعت و پادشاه را تفکر و زنان را نقصان زینت بود.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب اصلع


جستجوی بیشتر برای اصلع

  جستجو در وب برای اصلع
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای اصلع
  جستجو در تصاویر برای اصلع
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای اصلع
  جستجو در فیلم ها برای اصلع
  جستجو در دیکشنری برای اصلع
  جستجو در لغتنامه فارسی برای اصلع
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای اصلع

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی