برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب افسون

محمدبن سیرین گوید: افسون نمودن در خواب فریفتن مردم بود مگر آن افسون که به نامهای خدای عزوجل و به ایات قران بود. و چون افسونگر در خواب بیند که از آن وی را با شخصی دیگر در شفا و راحت پدید آمد، دلیل که از غم و راحت به کام دل رسد. اگر به خلاف این بیند، دلیل بر غم و اندوه بود. ابراهیم کرمانی گوید: افسون نمودن به خواب کار باطل بود، چون به وقت افسون ذکر خدای عزوجل را نگوید. اگر افسون به قران و نامهای حق تعالی نمایند، دلیل که آن کس کاری نماید به حق و راستی و از آن وی را خیر و صلاح دو جهانی رسد.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب افسون


جستجوی بیشتر برای افسون

  جستجو در وب برای افسون
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای افسون
  جستجو در تصاویر برای افسون
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای افسون
  جستجو در فیلم ها برای افسون
  جستجو در دیکشنری برای افسون
  جستجو در لغتنامه فارسی برای افسون
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای افسون

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی