برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب سمانه

محمدبن سیرین گوید: سمانه در خواب پسر غلام بود، یا پسر خدمتکار. اگر بیند سمانه بگرفت یا کسی بدو داد، دلیل که خدمتکار یا غلامش را فرزند آید. اگر سمانه نر بود، پسر است. اگر ماده بود، دختر است، اگر بیند سمانه از دستش بگریخت، دلیل که فرزند یا غلامش هلاک شوند. ابراهیم کرمانی گوید: سمانه درخواب مال و روزی حلال است. اگر دید گوشت سمانه میخورد، دلیل است روزی حلال یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سمانه بر چهار وجه است. اول: فرزند و غلام. دوم: روزی حلال. سوم: منفعت. چهارم: مال.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب سمانه


جستجوی بیشتر برای سمانه

  جستجو در وب برای سمانه
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای سمانه
  جستجو در تصاویر برای سمانه
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای سمانه
  جستجو در فیلم ها برای سمانه
  جستجو در دیکشنری برای سمانه
  جستجو در لغتنامه فارسی برای سمانه
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای سمانه

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی