برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب سماق

ابراهیم کرمانی گوید: خوردن سماق درخواب، دلیل بر جنگ و لجاج و خصومت کند. اگر دید که سماق میخورد، دلیل است او را با کسی گفتگو شود و در هر باب در خوردن سماق هیچ خیر نباشد.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب سماق


جستجوی بیشتر برای سماق

  جستجو در وب برای سماق
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای سماق
  جستجو در تصاویر برای سماق
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای سماق
  جستجو در فیلم ها برای سماق
  جستجو در دیکشنری برای سماق
  جستجو در لغتنامه فارسی برای سماق
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای سماق

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی