برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب افسرده

ابراهیم کرمانی گوید: خوردن افسرده در خواب غم و اندوه بود. اگر دید چیزی افسرده همی خورد، دلیل که به قدر آن، وی را غم و اندوه رسد. اگر دید افسرده کسی بدو داد و از وی بخورد، دلیل که با شخصی او را جنگ و خصومت افتد. اگر از وی هیچ نخورد، اندوهی به وی نرسد. جابر مغربی گوید: خوردن افسرده در خواب، دلیل که او جنگ و خصومت افتد و علی الجمله هیچ خیر در خوردن افسرده نباشد.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب افسرده


جستجوی بیشتر برای افسرده

  جستجو در وب برای افسرده
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای افسرده
  جستجو در تصاویر برای افسرده
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای افسرده
  جستجو در فیلم ها برای افسرده
  جستجو در دیکشنری برای افسرده
  جستجو در لغتنامه فارسی برای افسرده
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای افسرده

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی