برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب افروشه

محمد بن سیرین گوید: افروشه آن بهتر بود که در وی زعفران نباشد چون اندک بیند، سخن خوب و لطیف و خوش بود و چون بسیار دید مالی بود که به رنج و سختی بدست آورد. اگر دید اندک افروشه کسی به او داد و بخورد، دلیل که از آن کس سخن لطیف بشنود، چنانکه موافق طبع بود. اگر دید افروشه بسیار داشت، دلیل که به قدر آن مال به رنج و سختی حاصل شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: خوردن افروشه به خواب بر سه وجه بود. اول: سخن لطیف، دوم: مال، سوم: مراد یافتنی که در دل بود.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب افروشه


جستجوی بیشتر برای افروشه

  جستجو در وب برای افروشه
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای افروشه
  جستجو در تصاویر برای افروشه
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای افروشه
  جستجو در فیلم ها برای افروشه
  جستجو در دیکشنری برای افروشه
  جستجو در لغتنامه فارسی برای افروشه
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای افروشه

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی