برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب الج

بدان که الج را به تازی غرور گویند. اگر کسی در خواب بیند که الج همی خورد، دلیل که او را رنج و بیماری رسد به قدر آن. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که الج داشت یا به کسی داد یا آن را از خانه بیرون ریخت و از او نخورد، دلیل کند از رنج و بیماری ایمن گردد و علی الجمله درخوردن الج در خواب هیچ خیر و منفعت نباشد.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب الج


جستجوی بیشتر برای الج

  جستجو در وب برای الج
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای الج
  جستجو در تصاویر برای الج
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای الج
  جستجو در فیلم ها برای الج
  جستجو در دیکشنری برای الج
  جستجو در لغتنامه فارسی برای الج
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای الج

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی