برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب انجیر

محمدبن سیرین گوید: خوردن انجیر درخواب اگر وقتش بود. اگر بی وقت بد بود اگر بیند انجیر همی خوید و یا جمع می کرد یا کسی بدو بخشید، دلیل است که غم و اندوه بدو رسد و باشد که کاری کند که از آن پشمیانی خورد. ابراهیم کرمانی گوید: انجیر زرد به خواب دیدن و خوردن، دلیل بیماری است و انجیر سیاه، دلیل بر غم و اندوه و انجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرین است زیانی ندارد.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب انجیر


جستجوی بیشتر برای انجیر

  جستجو در وب برای انجیر
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای انجیر
  جستجو در تصاویر برای انجیر
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای انجیر
  جستجو در فیلم ها برای انجیر
  جستجو در دیکشنری برای انجیر
  جستجو در لغتنامه فارسی برای انجیر
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای انجیر

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی