برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب انگبین

ابراهیم کرمانی گوید: انگبین در خواب، غنیمت بود از مال ها و نیکی بود از کردارها، زیرا که در وی شفای دردها است و شهد روزی بسیار بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: خوردن انگبین درخواب بر سه وجه است. اول: روزی حلال، دوم: منفعت، سوم: کام دل یافتن . و ترانگبین روزی بود که بی منت بدو رسد

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب انگبین


جستجوی بیشتر برای انگبین

  جستجو در وب برای انگبین
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای انگبین
  جستجو در تصاویر برای انگبین
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای انگبین
  جستجو در فیلم ها برای انگبین
  جستجو در دیکشنری برای انگبین
  جستجو در لغتنامه فارسی برای انگبین
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای انگبین

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی