برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب شیرینی ها

محمدبن سیرین گوید: دیدن شیرینیها، دلیل شادی و روزی حلال باشد. اگر بیند کسی شیرینی به وی داد، دلیل که راحتی به وی رساند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شیرینی به خواب بر شش وجه بود. اول: مال حلال. دوم: منفعت. سوم: علم و حکمت. چهارم: فرهنگ. پنجم: ثنای نیکو. ششم: کنیزکی خوبروی.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب شیرینی ها


جستجوی بیشتر برای شیرینی ها

  جستجو در وب برای شیرینی ها
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای شیرینی ها
  جستجو در تصاویر برای شیرینی ها
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای شیرینی ها
  جستجو در فیلم ها برای شیرینی ها
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای شیرینی ها

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی