برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب انجیل

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که انجیل همی خواند، دلیل بود که از حق به باطل فریفته شود و خودرای شود. اگر بیند از کتاب انجیل همی خواند، دلیل کند از آن کسانی که از ملت عیسی باشند، خیر اندک بدو رسد. اگر از بر می خواند، دلیل است از حق به باطل گردد و دوستدار ترسایان شود.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب انجیل


جستجوی بیشتر برای انجیل

  جستجو در وب برای انجیل
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای انجیل
  جستجو در تصاویر برای انجیل
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای انجیل
  جستجو در فیلم ها برای انجیل
  جستجو در دیکشنری برای انجیل
  جستجو در لغتنامه فارسی برای انجیل
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای انجیل

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی