برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب ایزار

محمد بن سیرین گوید: ایزار در خواب زن بود. اگر دید که ایزار در میان بست، دلیل بود که زن خواهد یا کنیزکی خرد. اگر بیند که ایزار وی ضایع شد، دلیل که از زن جدا شود. اگر بیند که ایزارش بدرید، دلیل نقصان و عیب زن بود اگر دید که ایزار وی به آتش سوخت، دلیل آفت و بیماری زن بود. جابر مغربی گوید: اگر دید ایزارش پشمین یا پنبه بود، دلیل که زن او دیندار بود، اگر دید ایزار کهن و چرکین داشت، تاویلش به خلاف این بود. اگر بیند ایزار قزین یا ابریشمین داشت، دلیل که وی را زنی معاشره بود.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب ایزار


جستجوی بیشتر برای ایزار

  جستجو در وب برای ایزار
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ایزار
  جستجو در تصاویر برای ایزار
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ایزار
  جستجو در فیلم ها برای ایزار
  جستجو در دیکشنری برای ایزار
  جستجو در لغتنامه فارسی برای ایزار
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ایزار

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی