برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب بادنجان

محمدبن سیرین گوید: بادنجان خوردن در خواب اگر به وقت بود و اگر بیوقت و اگر پخته بود و اگر خام، دلیل غم و اندوه بود بقدر آن که خورده بود، دلیل تر و خشک آن یکسان بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بادنجان بسیار داشت، لیکن جمله را ببخشید یا بفروخت یا از منزل خود بیرون انداخت و از آن بخورد، دلیل است که از غم و اندوه رسته شود.

جستجو در بخش جدید برای تعبیر خواب بادنجان


جستجوی بیشتر برای بادنجان

  جستجو در وب برای بادنجان
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای بادنجان
  جستجو در تصاویر برای بادنجان
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای بادنجان
  جستجو در فیلم ها برای بادنجان
  جستجو در دیکشنری برای بادنجان
  جستجو در لغتنامه فارسی برای بادنجان
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای بادنجان

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی